9 
      Är´t fruktan, att våt görs en änkas blick, 
      som konsumerar dej i Ungkarlsliv ? 
      Men råka dö avkommelös - då gick 
      Fru värld i sorg för dej improduktiv, 
       då föll Din änka Världen jämt i gråt, 
       för ingen skepnad lämnats kvar av dej - 
       fast vardagsänkor visst kan glädjas åt 
       i ungars ögon makens form glömts ej. 
      Se vad av värden Odrift lägger ut, 
      blott byter plats : vår värld dom njuter än; 
      skönheten du spenderar dock till slut 
      förfars - om nyttjad av missbrukaren 
       Kärlek till nästan ej det bröst förnam 
       som med sej själv begår så´n mordisk skam 
   
  10 
      Att du har Nån kär - skäms, och neka till 
      som för dej själv sörjt om sånt Obeting ! 
      En kär för många, medges - om du vill - 
      dock kärlek uppenbart du hyst för ingen : 
       så häskt är du besatt av mördarsmak 
       att mot ditt själv du dras ej för komplott 
       och ruinerar slikt praktfullt gemak 
       som hellre du bor´t reparera brått 
      Tänk om - så kan jag byta sinnelag : 
      skall hat mer skönt logeras än älskog ? 
      Var det du är (mild och rik på behag) - 
      åtminstone vän mot ditt själv med fog 
       Giv dej nytt själv av kärlek: så!: för mej 
       finns skönhet än - i dina eller dej 
   
  11 
      Som du skall tyna, snart, tilltar du så 
      i en av dina - från det du skiljs av : 
      friskt blod, som yngling skänkt, ditt nämnes då 
      när du omvänts ifrån din ungdoms grav! 
       Häri finns skönhet, visdom och tillväxt - 
       därutan dårskap, ålder, kylt förfall. 
       Om envar sinnats så - ut tiden släckts: 
       då gjorde 3 tjog år strax världen all ! 
      Dom ej naturn för lager gjort, jag ser - 
      utan drag, råa, snöda - kargt förgå; 
      men dom Hon bäst begåvat, fick långt mer : 
      så´n rik present bör du väl akta på 
       Hon skar som sitt sigill dej, och därför : 
       tryck mer! så ej kopian otryggt dör 
   
  12 
      När klockan svingar taktfullt tidens gong 
      tycks morsk dag sänkt i en förfärlig natt; 
      när jag violn ser efter högsäsong 
      och sobellock, som blänkt av silver, matt; 
       när resligt träd betraktas lövförött 
       som hjord från hettan förr baldakinerat; 
       och sommargrönt i kärvar gördlas dött 
       som vitt skört skägg på bår bärs; då jag ber att  
      ( älskade ) frågan till din skönhet ställs: 
      om du skall gå med tidens skräp och skrott ? 
      Skönheten mister gott, glömsk av sej själv, 
      om hon rycks hän så fort som andra sått 
       Mot tidens lie finns ej nå´t försvar : 
       blott avlan honom trotsar - tills du far 
  
Allmänna
kommentarer